Jonas Aistis eilės - [ Ant ] ir 5 eilėraščiai

Arnas Ališauskas vienas eilėraštis

Alfonsas Andriuškevičius iš "22-jų eilėraščių"

Aputis "Šunelis alksnio viršūnėje"

Algimantas Baltakis 7 eilėraščiai

Gintaras Beresnevičius dvi humoreskos

Jonas Biliūnas 2 eilėraščiai, 2 apsakymėliai, rinktinė "Liūdna pasaka"

Kazys Binkis rinkinys "Šimtas pavasarių"

Vytautas P. Bložė 3 eilėraščiai ir viena kalba

Kazys Boruta "Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte"

Bernardas Brazdžionis 8-ni poezijos rinkiniai

Petras Cvirka rinkinys "Kasdienės istorijos" - [ Ant ]

Laura Sintija Černiauskaitė 4 apsakymai

Simonas Daukantas "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" - [ Ant ]

Dainius Dirgėla 7 eilėraščiai

Kristijonas Donelaitis "Metai"

Juozas Erlickas 9 eilėraščiai su interviu

Įvairūs Fantastai du autoriai

Sigitas Geda 10 eilėraščių ir vienas straipsnis

pradėtas Česlovas Gedgaudas "Mūsų praeities beieškant"

Mantas Gimžauskas žiaurusis poetizmas

Juozas Grušas novelių rinkinys "Laimingasis - tai aš" - [ Ant ]

Gintautas K. Ivanickas 11-a apsakymų

Antanas A. Jonynas iš Poetinio Druskininkų Rudens

Marius Katiliškis "Miškais ateina ruduo" - [ Ant ]

Vincas Krėvė apsakymų rinkinys "Šiaudinėj pastogėj"

Vincas Kudirka "Laisvos valandos" & "Satyros" - [ Ant ]

Marius Macevičius "Liejiniai" ir kiti tvariniai

A. Mackus Trys poezijos rinkiniai

Vytautas Mačernis rinkinys "Po ūkanotu nežinios dangum"

Maironis "Pavasario balsai"

Alfonsas Maldonis eilėraštis Pilnatvė

Justinas Marcinkevičius 21 eilėraštis

Aidas Marčėnas eilės bei Sonetai nuo sienos

Marcelijus Martinaitis rinkinys "Sugrįžimai", Kukučio baladės, eilės

Martynas Mažvydas "Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump"

Eduardas Mieželaitis 2 eilėraščiai ir Testamentas

Antanas Miškinis poezija "Varnos prie Plento" - [ Ant ]

Vincas Mykolaitis-Putinas porą eilėraščių, "Tarp dviejų aušrų" - [ Ant ] ir "Altorių šešėly" - [ Ant ]

Salomėja Nėris "Diemedžiu žydėsiu" & "Prie didelio kelio"

Sigitas Parulskis eilėraščiai iš trijų knygų, 1 pjesė ir 13 straipsnių

Gintaras Patackas Įvairūs eilėraščiai

Vytautas Petkevičius "Durnių laivas"

Dionizas Poška "Mužikas Žemaičių ir Lietuvos"

Henrikas Radauskas 4 poezijos rinkiniai

Bronius Radzevičius "Priešaušrio vieškeliai" - [ Ant ]

Undinė Radzevičiūtė "Strekaza, ble"

Raulas Van Gauras poezija

Jurgis Savickis novelės

Ieva Simonaitytė "Aukštųjų Šimonių likimas" - [ Ant ]

Balys Sruoga "Dievų miškas"

Antanas Strazdas "Giesmės svietiškos ir šventos" - [ Ant ]

Jonas Strielkūnas Septyni eilėraščiai

Renata Šerelytė dvi esė

Paulius Širvys "Tiesiu toliams rankas"

Antanas Škėma "Balta drobulė", 5 eilėraščiai ir "Apokaliptinės variacijos"

Pranas Vaičaitis poezija - [ Ant ]

Antanas Vaičiulaitis "Valentina" - [ Ant ]

Judita Vaičiūnaitė 4 eilėraščiai

Juozas Tumas Vaižgantas "Dėdės ir dėdienės" - [ Ant ]

Motiejus Valančius "Palangos Juzė" - [ Ant ]

Antanas Vienuolis novelės - [ Ant ]

Agnė Žagrakalytė poezija

Žemaitė rinkinys "Laimė nutekėjimo" - [ Ant ]

Vytautė Žilinskaitė dvi humoreskos


a b c č d e ė f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž


[ katekizmas.group.lt ]   [ knygos.ten.lt ]