Kahlilis Džibranas

Kahlil Jibran

"Smėlis ir puta"

ištraukos, vertė Zigmantas Ardickas

Kai vyro ranka paliečia moters ranką, jie abu paliečia amžinybės širdį.


Meilė yra šydas tarp dviejų mylymųjų.


Kiekvienas vyras myli dvi moteris; viena yra jo vaizduotės kūrinys, o kita dar negimusi.


Vyrai, neatleidžiantys moterims mažų jų nuodėmių, niekad nesidžiaugs jų didžiom dorybėm.


Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną, tampa įpročiu, taigi ir vergija.


Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą.


Meilė ir dvejonė niekad nesusikalba.


Meilė - šviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje.


Jeigu nesuprantat draugo visomis aplinkybėmis, niekad jo nesuprasite.


Tavo protas ir mano širdis nesutars, kol tavo protas gyvens skaičiuose, o mano širdis - migloje.


Mes nesuprasime viens kito, kol nesupaprastinsim kalbos iki septynių žodžių.


Kaip man nuimti nuo savo širdies antspaudą, nesulaužius jos?


Vien savo šešėlį tematai, kai atsuki nugarą saulei.


Tu negali suvalgyti daugiau, nei geidžia širdis. Antroji riekės pusė priklauso kitam, ir turi likti dar gabalėlis, jeigu užeitų svečias.


Jei ne svečiams būtų namai, jie taptų kapais.


Didžiausią turtuolį ir didžiausią vargčą teskiria bado diena ir troškulio valanda.


Mes dažnai skolinamės iš savo rytojaus, kad atmokėtumėm skolas savo vakarykštei dienai.


Tie, kurie dauoda jums gyvatę, kai prašote žuvies, gal be gyvačių daugiau neturi ką duoti. Tada tai - dosnumas.


Tu tikrai atlaidus, jei atleidi žmogžudžiams, kurie niekad nepralieja kraujo, vagims, kurie nevagia, ir melagiams, kurie neištaria melagystės.


Tas, kuris gali pirštu parodyti ribą tarp gėrio ir blogio - tas gali paliesti patį kraštelį Dievo drabužio.


Jei tavo širdis ugnikalnis, kaip gali tikėtis, kad tavo rankose sužydės gėlės?


Nusišluostęs purvinas rankas į tavo drabužius tegu pasiima juos. Gal jam vėl jų prireiks, tau tikrai ne.


Gaila, kad pinigų keitėjai negali būti geri sodininkai.


Kaip dažnai priskirdavau sau nusikaltimus, kurių niekad nepadariau, kad kitas greta manęs gerai jaustųsi .


Tikrai teisus yra tas, kuris jaučiasi pusiau kaltas dėl jūsų piktadarybių.


Tik idiotas ir genijus laužo žmogaus sukurtus įstatymus; jie ir yra artimiausi Dievo širdžiai.


Tik persekiojamas daraisi greitas.


Jei mirsi drauge su savo priešu, nejusi jam priešiškumo.


Jei visa, ką jie sako apie gėrį ir blogį, būtų tiesa, mano gyvenimas tebūtų ištisas nusikaltimas.


Gailestis tėra pusinis teisingumas.


Neteisingas man tebuvo tasai, kurio broliui aš buvau neteisingas.


Dažnai neapkenčiau kitų, kad apginčiau save; jeigu būčiau stipresnis, tokio ginklo nenaudočiau.


Koks kvailas tas, kuris šypsniu dangsto iš akių sklindančią neapykantą.


Tavo pasakymas "Nesuprantu tavęs" yra pagyra, kurios aš nevertas, ir įžeidimas, kurio tu nenusipelnai.


Koks niekšas esu, kai gyvenimas man duoda auksą, o aš tau duodu sidabrą, ir vis dėlto manau, esąs dosnus.


Kai pasieksit gyvenimo širdį, pajusit esą ne aukščiau už nusikaltėlį ir ne žemiau už pranašą.


Koks aklas yra tasai, kuris duoda jums iš savo kišenės, kad galėtų imti iš jūsų širdies.


Iš tikrųjų geras yra tas, kuris eina išvien su visais tariamai blogais.


Mes visi kaliniai, tik vieni esame kamerose su langais, kiti - kamerose be langų.


Keista, kad mes karščiau giname savo neteisybes, negu savo teises.


Valdžia - sutartis tarp jūsų ir manęs. Ir aš ir jūs dažnai esame neteisūs.


Nusikaltimas - arba kitas reikmės vardas, arba ligos išraiška.


Ar yra didesnė klaida, kaip suvokti kito klaidas?


Kaip lengvabūdiškai nori, kad žmonės skraidytų tavo sparnais, o negali jiems duoti net plunksnelės.


Neapykanta yra negyvėlis. Kas iš jūsų geidžia būti kapu?


Garbė nužudytajam, kad jis ne žudikas.


Labiausiai apgailėtinas yra tas, kuris savo svajones verčia sidabru ir auksu.


Negali teisti žmogaus jo nepažinęs, o kaip menkai tu jį pažįsti.


Kokia ribota regmė, iškelianti skruzdės triūsą virš žiogo dainos.


Aukščiausia dorybė šiame pasaulyje gali būti mažiausia aname.


Jei ne mūsų svorių ir dydžių samprata, jonvabaliui pajustume tokią pat pagarbą, kaip ir saulei.


Kai tu dainuoji, alkanas klausosi tavęs pilvu.


Mirtis nėra artimesnė senam negu naujagimiui, nė vienas jų nėra gyvenimas.


Jei tu iš tikrųjų turi būti atviras, būk gražiai atviras; kitaip patylėk, nes kaimynystėje miršta žmogus.


Galbūt žmonių laidotuvės yra vestuvių puota angelams.


Iš tiesų mes kalbame sau, bet kartais pakankamai garsiai, kad ir kiti mus išgirstų.


Kol aš ne gydytojas tarp gydytojų, jie nepatikės, kad esu astronomas.


Šlovė - šešėlis aistros, stovinčios šviesoje.


Šaknis - gėlė, niekinanti šlovę.


Anapus grožio nėra nei religijos, nei mokslo.


Tikrai didis žmogus tas, kuris nesiekia valdyti ir pats nesileidžia valdomas.


Pakantumas - puikybe serganti meilė.


Galbūt nesutarimas - pats tiesiausias kelias tarp dviejų protų.


Aš - ir liepsna, ir žagaras, viena mano dlis naikina dalis.


Išmokau tylos iš plipio, pakantumo - iš nepakantaus, gerumo - iš negero, tačiau keista - aš nesu dėkingas šiems mokytojams.


Fanatikas - kurčias kaip siena oratorius.


Pasiekęs pabaigą to, ką turėtum žinoti, atsidursi pradžioj to, ką turėtum jausti.


Perlenkimas - tiesa, kuri neteko kantrybės.


Faktas - belytė tiesa.


Artimiausi mano širdžiai yra karalius be karūnos ir vargšas, nemokantis prašyti išmaldos.


Drovi nesėkmė tauresnė už nekuklią sėmę.


Kask bet kur žemė ir rasi lobį, tik turi kasti tikėdamas kaip žemdirbys.


Mūsų sukurtiems įstatymams paklūsta mūsų protas, bet niekad - dvasia.


Viena moteris protestavo: "Juk tai buvo teisingas karas. Jame žuvo mano sūnus."


Įspėjęs visas gyvenimo paslaptis, ilgiesi mirties, nes ji tėra dar viena gyvenimo paslaptis.


Atsiskyrėlis - tas, kuris atsižada nuotrupų pasaulio, kad galėtų džiaugtis pasauliu ištisai ir be perstojo.


Tarp mokslininko ir poeto plyti žalias laukas; pereis jį mokslininkas - taps išminčiumi; pereis poetas - taps pranašu.


Tasai, kuris klauso tiesos, nėra mažesnis už bylojantį tiesą.


Grožis ryškiau spindi širdyje to, kuris jo ilgisi, negu akyse to, kuris jį regi.Angelai žino, kad perdaug praktiškų žmonių valgo savo duoną, užmaišytą svajotojo kaktos prakaitu.


Sąmojis dažnai yra kaukė. Jei galėtum ją nuplėšti, atrastum arba suirzusį genijų, arba sukčiaujantį protą.


Nuovokus priskiria man nuovokumą, o bukas - bukumą. Manau, jie abu teisūs.


Tik turintys paslapčių savo širdyse gali atspėti mūsų širdžių paslaptis.


Kas dalinsis su tavimi tavo malonumu, bet ne tavo skausmu, pames raktą nuo vienų iš septynerių Rojaus vartų.


Taip, Nirvana yra; ji yra, kai geni avis į žalią pievą, guldai vaiką miegoti, rašai paskutinę poemos eilutę.


Tikėjimas - oazė širdyje, kuri niekad nebus pasiekta mąstymo karavanu.


Jei atskleidi savo paslaptis vėjui, nekaltink jo, kad tas atskleidžia jas medžiams.


Kalbiausias nėra protingiausias, ir vargu ar oratorius kuo nors skiriasi nuo aukcionieriaus.


Tiktai nepagavęs kamuolio žonglierius ima man patikti.


Pavydintis giria mane nesąmoningai.


Ilgai tu buvai miegančios motinos sapnos, ir tada ji pabudo, kad tave pagimdytų.


Kai tau smagu mylėti savo artimą, tai jau nebe dorybė.


Kad Dievas pasotintų pertekusį!


Tu gali pamiršti tą, su kuriuo juokeisi, bet niekad nepamirši to, su kuriuo verkei.


Druskoj turi būti kažkokios keistos šventenybės. Ji mūsų ašarose ir jūroje.


Tai, ko geidžiam ir negalim pasiekti, brangiau negu tai, ką jau pasiekėm.


Iš tiesų bėda, jei aš ištiesiu tuščią saują į žmones ir nieko negaunu; tačiau visai beviltiška, jei ištiesiu pilną saują ir nerandu, kas imtų.


Ilgiuos amžinybės, nes ten sutiksiu savo neparašytus eilėraščius ir savo nenupieštus paveikslus.


Menas - žingsnis nuo gamtos link Begalybės.


Meno kūrinys - supavidalinta migla.


Netgi erškėčių vainikus pinančios rankos geriau nei dykos rankos.


Švenčiausios mūsų ašaros niekad nepasiekia mūsų akių.


Kiekvienas žmogus - kiekvieno kada nors gyvenusio karaliaus ir kiekvieno vergo palikuonis.


Jeigu Jėzaus proprosenelis būtų žinojęs, kas jame slypi, ar nebūtų ėmęs pamaldžiai garbinti savęs?


Ar Judo motina mažiau mylėjo savo sūnų, negu Marija Jėzų?


Kiekvieną mintį, kurią įkalinau sakinyje, turiu išlaisvinti darbais.