Balys Sruoga


Dievų miškas

  1. Dievų miškas
  2. Barakinė kultūra
  3. Važiuojam
  4. Nežinoma kryptimi
  5. Pirmoji naktelė
  6. Pajūrio kurortas
  7. Politinis skyrius
  8. Politinio skyriaus bendradarbiai
  9. Naujokų įpilietinimas
  10. Dušas kūnui ir dūšiai
  11. Žingsniu per galvas
  12. Numirėliška dalia
  13. Dūšelių aprašymas
  14. Klipatų klipatos
  15. "Die Arbeit macht das Leben suss"
  16. Wacek Koztowski
  17. Lietuvių-lenkų reikalas
  18. "Ligonių statyba"
  19. Mušeikizmo filosofija
  20. Kamino paunksmėje
  21. Aplink kelmą visą dieną
  22. Klipatų komandoje
  23. "Nuo tų durų lig tų durų..."
  24. Lagerio komendantas
  25. Kalinių lagerio vadas
  26. Raporto vadovas
  27. "Lagerio savivalda"
  28. Seniūnas Arno Lėmanas
  29. Tas gyvatė Fricas Zelionkė
  30. Raštinės švietalai
  31. Politiniai katorgininkai
  32. Bibelforšeriai
  33. Nuo klebono iki čigono
  34. Lagerinė tautų sąjunga
  35. Ypatingieji katorgininkai
  36. Pedagogiški egzemplioriai
  37. Nusikaltimai ir bausmės
  38. La donna e mobile
  39. Lageriška mityba
  40. Laiškai ir siuntiniai
  41. Angelai sargai
  42. Bėgliai
  43. Šuniški popieriai
  44. Vikingų palikuonys
  45. Vermachto invazija
  46. Universalinis magazinas
  47. Moteriškoji pusė
  48. Statybinis karštis ir organizacija
  49. Giltinės pastogė
  50. "Vien tik auksas valdo mus..."
  51. Žydžių potvynis
  52. Išsigimė visi velniai
  53. Sudieu, sudieu, Dievų miškeli!
  54. Pokylis ant bulvių
  55. Per kašubų žemelę
  56. Miuleris, pliurpa tas prakeiktas
  57. Tai bent gyvenimėlis!
  58. Latviški dalykai
  59. Paskutinieji atsidūksėjimai
  60. Baisioji naktelė
  61. Laisvė patvory

Apie autorių ir knygą

   B. Sruogos grožinėje prozoje svarbiausias kūrinys - "Dievų miškas". Tai memuarinis veikalas apie Štuthofo koncentracijos stovyklą. Autorius atvaizdavo visą žmogaus naikinimo sistemą, parodė stovyklos vadovus, sargybinius, tariamą kalinių savivaldą ir pačius kalinius. Kūrinyje kankinimo priemonės pasiekia neįtikėtino fantastiškumo, žmogaus sužvėrėjimas vaizduojamas šiurpiais vaizdais. Į visa tai žiūrima beteisio, neturinčio vilties išlikti, rezignavusio žmogaus žvilgsniu. Vienintelis ginklas tokioje aplinkoje prieš dvasinę anemiją yra aštri ironija. Ją autorius naudoja labai meistriškai - tragiškiausi momentai vaizduojami pro sarkastišką šypseną, sadistų kankintojų portretai piešiami ironiškomis spalvomis. Tas ironiškas bruožas atsiminimams duoda platesnę plotmę, gilesnį žvilgsnį, patį vaizdavimą iškelia iš protokolinio daiktiškumo į literatūros meno sritį.
   "Dievų miškas" atskleidė hitlerinės priverčiamųjų darbų stovyklos tikrovę. Tačiau kūrinys turi ir platesnės apibendrinančios reikšmės. Panašūs vaizdai kartojasi kiekvienos totalitarinės sistemos žmonių naikinimo pragare, ypač Sibire. Nors kūrinyje veiksmo nedaug, bet pats vaizdavimo būdas yra toks gyvas, kad kūrinys intriguoja ir yra skaitomas kaip įdomus romanas.